Szanowni Państwo!     

W imieniu Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) oraz Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) uprzejmie zapraszam na IX Kongres, który został objęty patronatem honorowym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajową Izbę Gospodarczą, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Zaproszenie na obrady adresujemy do kadry kierowniczej i zarządzającej jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, przedstawicieli organów administracji publicznej, a także wszystkich osób odpowiedzialnych w swoich jednostkach organizacyjnych za zapewnienie bezpieczeństwa informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych.

Celem Kongresu jest uaktualnienie wiedzy potrzebnej do profesjonalnego zarządzania bezpieczeństwem organizacji, podejmowania trafnych decyzji związanych z ochroną informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych w swoich jednostkach organizacyjnych. Podczas Kongresu omówimy aktualne zmiany i planowane przyszłościowe rozwiązania w przepisach prawnych, najważniejsze zagadnienia dot. wdrażania i funkcjonowania tajemnicy przedsiębiorstwa, organizowania oraz funkcjonowania pionów ochrony, prowadzenia działań w zakresie zapobiegania, rozpoznawania, wykrywania i analizowania stanu potencjalnych zagrożeń dla informacji i danych osobowych.     Podczas obrad omówimy także praktyczne problemy związane z codziennym stosowaniem przez różne podmioty, przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych wraz z rozporządzeniami okołoustawowymi obowiązującymi od 1 stycznia 2012 r. oraz planowane zmiany ochrony danych osobowych, a w szczególności zawarte w rozporządzeniach i dyrektywach UE. Przekażemy również wiedzę przydatną do sprawowania nadzoru nad dostępem do tajemnic firmy, wdrażania i funkcjonowania tajemnicy przedsiębiorstwa, zapobiegania kradzieży, zagubieniu czy przywłaszczeniu informacji szczególnie ważnych w przedsiębiorstwach.       Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w Kongresie, który będzie niepowtarzalną okazją do dyskusji, bezpośredniej wymiany doświadczeń, uwag i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, obowiązków i zadań kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz współpracy i podziału kompetencji między nimi.     Podczas Kongresu zapoznamy Państwa z wybranymi nowościami technicznymi, innowacyjnymi technologiami i rozwiązaniami dot. zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym oraz aktualnymi kierunkami rozwoju polskiej i światowej myśli technicznej służącej do poprawy bezpieczeństwa informacji. Po raz pierwszy podczas obrad poruszymy zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej od strony prawnej i praktycznej. Przedstawimy korzyści wynikające z praw ochrony, problemy pojawiające się w przypadku braku stosownej ochrony oraz podpowiemy jak zarządzać własnością intelektualną w instytucji i przedsiębiorstwie.      Zajęcia programowe będą prowadzili wybitni naukowcy i praktycy z doświadczeniem zawodowym w omawianej problematyce, w sposób dający możliwość wymiany poglądów i dyskusji nt. codziennych problemów związanych z ochroną informacji. Podobnie jak w latach ubiegłych, podczas uroczystej gali ogłosimy wyniki Konkursu „Lider ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych”, wręczymy Grand Prix oraz nagrody i wyróżnienia.

(-) Mieczysław T. Koczkowski Prezes Zarządu KSOIN

Termin: 27 – 29 maja 2013 r. Miejsce: Hotel Dębowiec, Al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała

Panele tematyczne

Wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego. Próba zdefiniowania najważniejszych zagrożeń.     Kiedy i czy można mówić o profesjonalizmie w skutecznym zabezpieczeniu jednostki organizacyjnej?     Czy jesteśmy przygotowani na zagrożenia informacji ze strony przestępczości zorganizowanej i cyberterroryzmu?     Czy da się uniknąć inwigilacji w społeczeństwie informacyjnym? Jakie są korzyści, a jakie zagrożenia?     Czy mamy innowacyjność w ochronie informacji? Jak chronimy nasze najważniejsze wartości?     Budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku a bezpieczeństwo informacyjne firmy.     Nowoczesne państwo a społeczeństwo obywatelskie – ochrona jego praw i wolności.     Edukacja pracownicza społeczeństwa obywatelskiego, w tym pionów ochrony. Jak jest naprawdę?     (Nie) Bezpieczne technologie służące bezpieczeństwu informacji.     Wywiad i szpiegostwo gospodarcze w gospodarce rynkowej i konkurencyjności firm.     Modelowe funkcjonowanie pionów ochrony i bezpieczeństwa.     Uwagi i doświadczenia pełnomocników ochrony nt. praktycznego funkcjonowania pionów ochrony.     Debata nt. stanu ochrony informacji niejawnych. Czy są potrzebne zmiany w obowiązujących przepisach?     Praktyczne aspekty wdrażania bezpieczeństwa przemysłowego i teleinformatycznego.     Ocena zagrożeń i szacowanie ryzyka ochrony informacji niejawnych – doświadczenia i uwagi praktyczne.     Twoje dane – twoja sprawa, stan prawny a rzeczywistość. Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych.     Rola Inspektora Ochrony Danych (ABI) w firmie/instytucji – przyszłościowe rozwiązania.     Debata nt. ochrony danych osobowych w praktyce – jak powinno być, a jak jest na co dzień.     Obowiązek czy dowolność w ustanawianiu tajemnicy przedsiębiorstwa, handlowej i giełdowej?     Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej – zyski, czy straty dla organizacji? Co o tym wiemy?

Zaproszeni goście, eksperci i wykładowcy

prof. dr hab. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich     dr Wojciech Rafał Wiewiórowski – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych     gen. bryg. Janusz Nosek – Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego     płk Kazimierz Mordaszewski – Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)     Tomasz Borkowski – Dyrektor, Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych     Andrzej Barcikowski – b. Szef ABW     prof. dr hab. Zbigniew Siemiątkowski – b. Szef Agencji Wywiadu (AW)     gen. Paweł Pruszyński – b. Zastępca Szefa ABW     dr Andrzej Karkoszka – b. Przewodniczący Zespołu Systemu Bezpieczeństwa Narodowego w BBN     gen. Marek Bieńkowski – Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK     płk dr Piotr Potejko – Doradca Szefa ABW ds. naukowych     prof. dr hab. Stanisław Hoc – Stały doradca sejmowy     Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich     płk Andrzej Glonek – ekspert ochrony informacji niejawnych     płk Kazimierz Ślusarczyk – b. Dyrektor Delegatury ABW w Katowicach     ppłk dr Tomasz Białek – Dyrektor Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego     prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz – JM Rektor WSB w Dąbrowie Górniczej     prof. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski – JM Rektor WSZiB w Krakowie     prof. dr hab. Grażyna Szpor – Kierownik Katedry, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego     prof. dr hab. Sławomir Zalewski – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach     dr Małgorzata Gajos – Z-ca Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Informacji Niejawnych, Uniwersytet Śląski     dr Grzegorz Sibiga – adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN     dr Andrzej Krzak – Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem Uniwersytetu Szczecińskiego     dr Dariusz Gregorczyk – b. funkcjonariusz ABW, Pracownik naukowy WSBiF     dr inż. Adrian Kapczyński – ekspert biometrii i bezpieczeństwa informacji, Politechnika Śląska w Gliwicach     dr Dariusz Mikołajczyk – biegły sądowy, ekspert bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych     kmdr Marek Anzel – specjalista ds. ochrony informacji niejawnych, autor podręczników tematycznych     mec. Tomasz Cygan – Adwokat CFL Adwokaci i Radcy Prawni     mec. Łukasz Korga – Adwokat, Rzecznik Patentowy

 Informacje organizacyjne

Kongres rozpoczynamy o godz. 15:00 (14:00-15:00 – Obiad), zakończenie zajęć  ostatniego dnia ok 14:00. Koszt uczestnictwa w Kongresie wynosi od osoby:

1900 zł netto (+23% VAT) – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym     1700 zł netto (+23% VAT) – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

Cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie, zakwaterowanie.

Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

Preferencyjne zniżki:

10% – członkowie KSOIN,     10% – uczestnictwo 2 i więcej osób z jednej firmy (w dowolnych szkoleniach)     10% – uczestnicy szkoleń z 2012 r. i 2013 r.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data wpłynięcia zgłoszenia. Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty. Organizatorzy proponują ciekawy program pozaszkoleniowy, zwiedzanie i korzystanie z miejscowych atrakcji turystycznych.

2013-04-03