Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

 ​ul. Krzysztofa Gotowskiego 6/17, 85-030 Bydgoszcz

 ​(52) 525-19-20

 ​(52) 525-19-21

 ​biuro@wojsko.media.pl

Członkowie

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

Istnieją trzy formy członkostwa:

 

 

Członek zwyczajny:

  • osoba fizyczna, może używać tytułu członkowskiego jedynie w odniesieniu do osoby własnej. Aby zostać członkiem Stowarzyszenia, należy przesłać na adres Biura Stowarzyszenia wypełnioną deklarację członkowską (pobierz plik). Osoba indywidualna staje się członkiem zwyczajnym po wypełnieniu deklaracji i wpłaceniu na konto bankowe Stowarzyszenia składki członkowskiej, która wynosi 5 zł (słownie: pięć złotych) miesięcznie. Uchwałę o przyjęciu do Stowarzyszenia członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Członek wspierający:

  • zostaje nim firma (zakład), nie osoba fizyczna. Aby zostać członkiem wspierającym należy przesłać na adres Biura Stowarzyszenia wypełnioną deklarację członka wspierającego (pobierz plik). Uchwałę o przystąpieniu firmy (zakładu) do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia po wpłaceniu na konto bankowe Stowarzyszenia rocznej składki członkowskiej wynoszącej 0,02% od wartości sprzedanej produktów brutto w roku minionym – nie mniej jednak jak 1520 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia złotych) i nie więcej jak 6000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

Członek honorowy:

  • może nim zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członków honorowych ustanawia Zarząd Stowarzyszenia na wniosek członków Stowarzyszenia. Członkowie honorowi zwolnieni są ze składek członkowskich.