Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

 ​ul. Krzysztofa Gotowskiego 6/17, 85-030 Bydgoszcz

 ​(52) 525-19-20

 ​(52) 525-19-21

 ​biuro@wojsko.media.pl

Statut

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.
 1. Stowarzyszenie może używać nazwy w językach obcych. Nazwa w języku angielskim brzmi: “The Association of Purveyors for Military Services”.

Art. 2

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy o Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) oraz niniejszego Statutu.

Art. 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska i zagranica.

Art. 4

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 5

Stowarzyszenie może należeć do innych organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach z zastrzeżeniem art.3, o ile nie stoi to                  w sprzeczności z obowiązującym prawem, umowami międzynarodowymi, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, jak również niniejszym Statutem.

Art. 5a

Dla realizacji celów statutowych, a także w interesie publicznym Stowarzyszenie może zawierać porozumienia o stałej współpracy z innymi stowarzyszeniami, izbami gospodarczymi i organizacjami społecznymi, fundacjami, samorządami terytorialnymi oraz jednostkami naukowymi w kraju i za granicą, o ile nie stoi to w sprzeczności z obowiązującym prawem, umowami międzynarodowymi, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, jak również niniejszym Statutem.

Art. 6

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony do realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA

Art. 7

Do celów Stowarzyszenia należą w szczególności:

 1. wspieranie członków Stowarzyszenia w obszarach ich działalności gospodarczej oraz ich inicjatyw społecznych.
 2. rozwój rynku dostaw i usług dla służb mundurowych.
 3. upowszechnianie wiedzy nt obowiązujących procedur i przepisów Prawa Zamówień Publicznych w zakresie dostaw towarów i usług dla służb mundurowych.
 4. kształtowanie wśród członków Stowarzyszenia standardów etyki biznesowej w zakresie dostaw towarów i usług dla służb mundurowych i prowadzenie tej działalności w warunkach równoprawnej konkurencji.
 5. organizowanie platformy współpracy członków Stowarzyszenia na rynku dostaw towarów i usług dla służb mundurowych w kraju oraz państwach członkowskich UE.
 6. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia na rynku dostaw towarów i usług dla służb mundurowych wobec organów państwowych i samorządowych, innych instytucji oraz osób fizycznych i prawnych.
 7. kreowanie świadomości wśród członków Stowarzyszenia oraz ich partnerów gospodarczych w kierunku poszanowania środowiska naturalnego zgodnie z przepisami prawa krajowego i UE.
 8. zaznajamianie się z potrzebami rynku służb mundurowych i transformowanie tej wiedzy do członków Stowarzyszenia.
 9. wielokierunkowe promowanie produktów i usług członków Stowarzyszenia na krajowych i międzynarodowych rynkach gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem sektorów służb mundurowych.
 10. promowanie wzajemnej współpracy i wspierania wśród członków Stowarzyszenia na rzecz rozwoju ich działalności gospodarczej.
 11. pomoc członkom Stowarzyszenia w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z uczelniami wyższymi , ośrodkami naukowymi oraz badawczo – rozwojowymi.

Art. 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele określone w Statucie i uchwałach organów Stowarzyszenia przez:

 1. współpracę z organami władzy, administracji rządowej i samorządowej, jak również właściwymi strukturami Unii Europejskiej i innymi organizacjami, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem.
 2. organizowanie szkoleń i doradztwa w zakresie ekonomii, prawa, organizacji i technologii.
 3. tworzenie warunków do prowadzenia postępowania mediacyjnego i polubownego dla potrzeb członków Stowarzyszenia.
 4. organizowanie pomocy dla członków Stowarzyszenia w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych.
 5. prowadzenie dla członków Stowarzyszenia działalności informacyjno – edukacyjnej z zakresu zamówień publicznych w kraju i zagranicą.
 6. inicjowanie działalności społeczno – kulturalnej oraz socjalnej wśród członków Stowarzyszenia, w celu stworzenia nowych więzi.
 7. reprezentowanie członków Stowarzyszenia i uczestniczenie w pracach ogólnokrajowych instytucji i organizacji reprezentujących interesy zrzeszonych członków.
 8. tworzenie i współuczestniczenie w ruchach samorządowych środowisk reprezentujących interesy zrzeszonych członków.
 9. inspirowanie i pomoc w organizowaniu współpracy międzynarodowej.
 10. promowanie wśród członków Stowarzyszenia nowych rozwiązań proekologicznych, energio i materiałooszczędnych oraz współpraca w tym zakresie z organizacjami zajmującymi się ochrona środowiska naturalnego człowieka.
 11. promowanie działalności gospodarczej członków Stowarzyszenia poprzez udział w targach krajowych i zagranicznych oraz udział w misjach gospodarczych organizowanych ze szczebla samorządu terytorialnego i organów administracji centralnej.
 12. inicjowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu technicznego i jakości wyrobów podmiotów produkujących na rzecz służb mundurowych oraz jakości świadczonych usług.
 13. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

          a) wydawania książek,

          b) wydawania gazet,

          c) wydawania czasopism i wydawnictw periodycznych,

          d) pozostałej działalności wydawniczej,

          e) działalności usługowej związanej z poligrafią, to jest, wytwarzanie folii do rzutników, szkiców, plakatów, makiet . Przygotowywanie, selekcja,                         powiązanie danych przechowywanych na nośnikach elektronicznego przetwarzania danych,

           f) działalności w zakresie oprogramowania,

           g) przetwarzania danych

           h) działalności związanej z bazami danych,

           i) badanie rynku i opinii publicznej,

           j) doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

           k) reklamy,

           l) działalności związanej z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,

         m) działalności związanej z pośrednictwem pracy w szczególności pozyskiwanie ofert pracy i upowszechnianie informacji o miejscach pracy oraz                   poszukiwanie i przyjmowanie personelu kierowniczego,

           n) działalności związanej z organizacją targów i wystaw,

           o) kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

          p) działalności organizacji komercyjnych i pracodawców, których członkowie zainteresowani są rozwojem i dobrą koniunkturą pewnych grup                           przemysłu.

Art. 8a

Stowarzyszenie nie posiada uprawnień władczych.

 

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Art. 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

Art. 10

Stowarzyszenia posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Art.11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską i zobowiąże się przestrzegać Statut Stowarzyszenia.

Art.12

Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

Art. 14

Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 15

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia oraz osoby obdarzone publicznym zaufaniem i cieszące się wysokim prestiżem społecznym, jak również osoby zasłużone dla obronności kraju. 

Art. 16

Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek członków Stowarzyszenia.

Art. 17

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
 2. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
 3. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

Art. 18

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
 3. regularnego opłacania składek.

Art. 19

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,

mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

Art. 20

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Art. 21

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

Art. 22

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek: pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 2. Utrata członkostwa nastąpić może także na skutek wykluczenia przez Zarząd z powodu:

          a) łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia:

          b) notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

          c) nie płacenia składek za okres 6 miesięcy,

          d) pisemnego wniosku pięciu członków Stowarzyszenia z w/w powodów,

          e) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

          f) nieetycznego zachowania wpływającego na szkodę Stowarzyszenia i jego negatywny wizerunek w opinii społecznej.

Art. 23

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Art. 24

 1. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszelkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata (z wyłączeniem kadencji pierwszej, która trwa 2 lata), a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

Art. 25

 1. Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie mają one moc prawną bez względu na liczbę uczestników Walnego Zebrania, chyba że postanowienia dalsze statutu stanowią inaczej.

Art. 26

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający, członkowie honorowi z głosem doradczym.
 3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Art. 27

Walne Zebranie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na 1 rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania.

Art. 28

Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Art. 29

Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.

Art.30

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia
 2. uchwalanie zmian Statutu
 3. wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 6. uchwalanie Regulaminu Zarządu
 7. zatwierdzanie preliminarza budżetowego
 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia na jego władze
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

Art. 30a

 1. Walne Zebranie Członków może celem wyróżniania i promowania branży skupionej bądź też związanej z funkcjonowaniem Stowarzyszenia podjąć stosowną uchwałę o wydawaniu publikacji o charakterze cyklicznym lub też okazjonalnym, jak również przyznawać odznaczenia, wyróżnienia i organizować konkursy o charakterze promocyjnym i prestiżowym.
 2. Celem realizacji celów o jakich jest mowa w pkt. 1 Walne Zebranie Członków może powołać w drodze uchwały kapituły i rada programowe.
 3. W gremiach o jakich mowa w pkt. 2 mogą zasiadać także osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.
 4. Osobom o jakich mowa w pkt. 3 może być przyznane wynagrodzenie, o którego wysokości decyduje Zarząd w drodze uchwały.

Art. 31

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz zgodnie ze stosownymi postanowieniami niniejszego Statutu.

Art. 32

 1. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu mogą wypełniać swoje obowiązki zawodowo, łącząc je równocześnie z funkcją w Biurze Stowarzyszenia i z tego tytułu mają niezbywalne prawo do pobierania wynagrodzenia na podstawie stosunku pracy.
 3. Umowa o pracę w imieniu Stowarzyszenia o jakiej mowa w pkt. 2 zawarta zostaje pomiędzy Pełnomocnikiem powołanym przez Zarząd a członkiem Zarządu, który będzie wykonywać funkcję w Biurze Stowarzyszenia.
 4. Decyzje o zawodowym zatrudnieniu członka Zarządu jako etatowego Pracownik Biura Stowarzyszenia oraz o wysokości jego wynagrodzenia podejmuje każdorazowo Zarząd Stowarzyszania.
 5. Zarząd podejmując decyzję o odpłatnym zatrudnieniu członka Zarządu jako etatowego Pracownika Biura Stowarzyszenia opiera się o aktualne potrzeby i możliwości finansowe Stowarzyszenia.
 6. Umowa o pracę z członkiem Zarządu pełniącym funkcję w Biurze Stowarzyszenia zawarta zostaje na czas określony zgodny z okresem trwania kadencji.
 7. W sytuacji zakończenia kadencji członka Zarządu przed statutowym terminem następuje z nim rozwiązanie umowy      o pracę na czas określony za wypowiedzeniem, zgodnie ze stosownymi uregulowaniami Kodeksu Pracy.
 8. W przypadku określonym w pkt. 6 umowę o pracę rozwiązuje w imieniu Stowarzyszenia Pełnomocnik powołany przez Zarząd.

Art. 33

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Art. 34

Do właściwości Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
 3. sporządzanie planów pracy i preliminarza budżetowego
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia do wysokości uchwalonej prze Walne Zebranie Członków na dany rok
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków
 8. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej
 9. przyjmowanie i skreślanie członków
 10. powoływanie Biura Stowarzyszenia i jego Dyrektora
 11. udzielanie prokury oraz wypełnianie innych funkcji przewidzianych odrębnymi zapisami niniejszego Statutu.

Art. 35

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku. Komisja Rewizyjna jest niezależna i nie podlega w żadnym zakresie, w szczególności w zakresie wykonywania swoich statutowych obowiązków, Zarządowi Stowarzyszenia.

Art. 36

 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, oraz 2 członków.

     2. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być osoby, które:              

      a) nie są członkami Zarządu Stowarzyszenia ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

      b) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,

   c) członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnionej funkcji nie otrzymują żadnego wynagrodzenia, chyba że Walne Zgromadzenie Członków                           postanowi inaczej. Walne Zebranie Stowarzyszenia może postanowić o przyznaniu członkom Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub         wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt.  8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. O wynagradzaniu osób kierujących niektórymi           podmiotami (Dz.U. Z 2001r., Nr 26, poz. 3006 ze zm.).

Art. 37

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

          a) kontrola działalności Stowarzyszenia,

          b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

          c) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

          d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

          e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 1. Regulamin organizacyjny Komisji Rewizyjnej opracowuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a zatwierdza walne Zebranie Członków w drodze uchwały.

Art. 38

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Art. 38a

 1. Zabrania się łączenia stanowisk i zasiadania w więcej niż jednym organie Stowarzyszenia, z wyjątkiem sytuacji zatrudnienia o jakiej mowa w art. 32 Statutu.
 2. Członkowie organów wybieralnych Stowarzyszenia nie mogą wykonywać podczas obrad Walnego Zebrania Członków funkcji protokolanta, ani też zasiadać w komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

ROZDZIAŁ V

BIURO STOWARZYSZENIA

Art. 39

Celem realizacji bieżących zadań Zarządu Stowarzyszenia powołuje Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.

Art. 40

 1. Biuro Stowarzyszenia jest aparatem wykonawczym Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Dyrektor Biura, jego zastępca, główny księgowy oraz pozostali pracownicy są pracownikami etatowymi Stowarzyszenia.
 3. Umowa o pracę z Dyrektorem Biura zawiera, w imieniu Zarządu, Prezes Stowarzyszenia, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji przewidzianej w art. 32 2-8 niniejszego Statutu.
 4. Dyrektor Biura jest kierownikiem Stowarzyszenia jako zakładu pracy w rozumieniu prawa.
 5. Regulamin organizacyjny Biura Stowarzyszenia zatwierdza Zarząd.
 6. Osoba wykonująca funkcję głównego księgowego nie może świadczyć pracy w ramach umowy cywilnoprawnej w postaci biura rachunkowego.

Art. 41

Biuro Stowarzyszenia realizuje zadania Stowarzyszenia, wykonując uchwały Zarządu. W szczególności do obowiązków Dyrektora Biura należy:

 1. składanie Zarządowi Stowarzyszenia sprawozdania z działalności Biura
 2. opracowywanie i przedkładanie Zarządowi projektów planu pracy, preliminarza budżetowego, planów finansowych oraz źródeł ich pokrycia
 3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia
 4. organizowanie i nadzorowanie pracy oddziałów terenowych, zakładów i innych jednostek organizacyjnych.

Art. 42

Koszty działalności organów statutowych i Biura ponosi Stowarzyszenie.

Art. 43

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, uprawniony jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia samodzielnie, a pozostali Członkowie Zarządu Stowarzyszenia tylko we współdziałaniu z innym Członkiem Zarządu.
 2. Celem realizacji swoich zadań Zarząd opracuje Regulamin prac Zarządu Stowarzyszenia, który wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków.
 3. Zapisy Regulaminu prac Zarządu Stowarzyszenia nie mogą stać w sprzeczności z postanowieniami Statutu.
 4. Działania Dyrektora Biura, ani innych pracowników nie mogą naruszać wyłącznych kompetencji zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia określonych w Statucie.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE

Art. 44

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

       a) ze składek członkowskich,

       b) z darowizn, spadków, zapisów,

       c) z dochodów z własnej działalności statutowej,

       d) z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,

       e) z dotacji i ofiarności publicznej.

       2. Stowarzyszenie cały dochód przeznacza na działalność statutową.

Art. 45

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia lub jego kasie zgodnie ze stosownymi przepisami o rachunkowości.

Art. 46

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 46a

Stowarzyszenie nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
 2. przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia
 4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 47

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zgromadzeniu w pierwszym terminie i większością dwóch trzecich głosów obecnych w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

Art. 48

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Art. 49

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach i innych stosownych ustaw.