O nas

  • Polski
  • English

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych skupia w swoich szeregach przedstawicieli firm polskich, których obszar własnej aktywności gospodarczej realizowany jest min. poprzez przedstawianie oferty produkcyjno-usługowej resortom służb mundurowych. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest promowanie i upowszechnianie wiedzy na temat polskich innowacyjnych wyrobów oraz dostarczanie wiedzy polskim przedsiębiorcom nt obowiązujących prawnych procedur w dostawach dla służb mundurowych.

W czasie ponad 14 letniej nieprzerwanej aktywności organizacyjnej Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych zdołało ugruntować swoją pozycję oraz rozpoznawalność na rynku promocji towarów i usług w obszarze służb mundurowych m.in. poprzez organizowanie przedsięwzięć o charakterze prezentacyjno–wystawienniczym oraz szkoleniowym:

- wspólne prezentacje osiągnięć produkcyjnych, usług i technologii poszczególnych członków pod patronatem Stowarzyszenia na organizowanych w Polsce targach branży mundurowej i militarnej;

- ustawiczne doskonalenie i uzupełnianie wiedzy podczas systematycznie organizowanych sesji szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa biznesu, zamówień publicznych, kodyfikacji wyrobów i towarów dostarczanych dla wojska oraz procedur nadawania certyfikatów i świadectw bezpieczeństwa osobowego i przemysłowego we współpracy z powołanymi do tego celu instytucjami;

- nagradzanie innowacyjnych i nowoczesnych produktów usług i technologii mających potencjalne zastosowania w obszarach bezpieczeństwa zbiorowego w czasie cyklicznie organizowanego o zasięgu ogólnopolskim Konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa”,

- organizowanie misji zagranicznych dla zainteresowanych członków Stowarzyszenia oraz firm współpracujących ze Stowarzyszeniem.

The Association of Purveyors for Uninformed Services concentrates in its own ranks representatives of Polish companies whose area of the own economic activity is realized among other things by presenting the offer production and service departments of uniformed services , constitutionally responsible for the widely understood internal and external security of our country. The main purpose of the Association's activity is to promote and disseminate knowledge about Polish innovative products and technologies in the ministries of uniformed services.

- common presentations of productive achievements, services and technologies of each members under the auspices of the Association on organized in Poland trade fair of the line uniform and military;

- the constant improvement and development of knowledge during systematically organized training sessions from the range of public orders, codifications of products and provided goods delivered to the army and the procedures for granting certificates and certificates of the industrial safety in cooperation with appointed for this ourpose institutions,

- rewarding innovative and modern products of services and technologies having potential uses in areas of the collective safety during the regularly organized an annual nationwide competition „Leader of National Security”,

- organizing foreign missions for interested members of the Association and companies co-operative with the Association.